Цели

  1. Личностно и социално развитие на децата, младите хора и възрастните в разширяване на знанията и насърчаване интереса към литературата и иновативни технологии;
  2. Развитие и утвърждаване на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление;
  3. Интегриране на младите хора в обществения живот;
  4. Насърчаване на неформалното образование на младите хора, спорта и изкуството, на грижата за здравословния им начин на живот и превенция на рисково поведение;
  5. Разработване и реализация на програми за социална интеграция и личностна реализация на лица от всички възрасти и етноси в Р България;
  6. Изработване и реализиране на програми за подпомагане на деца и лица в неравностойно социално положение, свързани с тяхното професионално, културно и здравословно развитие;
  7. Разработване и реализиране на програми за работа с деца и младежи в областта на туризма и културата;
  8. Популяризиране на българската литература на международно ниво и вдъхване на нов живот на стари книги.